Prerobte si PMD 85-1 na PMD 85-2

V dnešnom historickom okienku si zaspomíname akým spôsobom sa v oných dobách riešili upgrejdy počítačov.

V osobnom mikropočítači PMD 85-2 došlo oproti typu PMD 85-1 k niekoľkým úpravám. Hardverové úpravy sa dotýkajú klávesnice, pre ktorú použili iný typ tlačidla a dosky interfejsu, na ktorej urobili zmeny v obvodoch sériového styku. Upravami prešiel aj operačný systém mikropočítača. Inovovaný mikropočítač má upravený MONITOR, ktorý ale je do značnej miery kompatibilný s pôvodnou verziou a obsahuje novú verziu programovacieho jazyka BASIC-G (BASIC – G.V2.0). (Podrobnejší popis týchto úprav po stránke softvérovej sme uverejnili v Elektróne č. 6/86 – pozn. red.)

K inovácii mikropočítača PMD 1 85-1 pristúpili výrobcovia nielen v snahe inovovať výrobky, ale aj pre vylepšenie funkčných vlastnosti počítača i vyriešenie problémov so zabezpečovaním tlačidiel. Nové tlačidlá využívajú vodivý elastomér. Majú jemnejší chod, väčšiu spoľahlivosť a veľkú životnosť. Tlačidlá úspešne prešli skúškami životnosti so 4,5 miliónmi zopnutí. Ergonomickejší tvar hmatníku zlepšuje manipuláciu s klávesnicou.
Softverové úpravy mali rozšíriť existujúce možnosti mikropočítača a zjednodušiť obsluhu, doplniť aj znaky malej abecedy a niekoľko dalších znakov – vlnovka, štvorček a pod., zrýchliť výkon grafických funkcií, spresniť výpočet goniometrických funkcií až na 6 desatinných miest, a to v stupňoch alebo radianoch, plynulý výpis pamäti s možnosťou zastavenia, možnosť jednoduchej ochrany programov proti ich prezeraniu a kopírovaniu i mnoho d’alších úprav.
Rozšírenie aplikačných možností mikropočítača umožnilo i doplnenie operačného systému o modul ,,terminál“, ktorý umožňuje použiť mikropočítač ako terminál k nadriadenému počítaču radu SMEP.
Nedostatkom predchádzajúceho typu bola i skutočnosť, že snímanie údajov z magnetofónovej pásky bolo treba robiť na rovnakom type magnetofónu aký sa použil na záznam. Tento problém sa prejavil ešte výraznejšie, keď odporúčaný typ magnetofónu K 10 prestali vyrábať. V inovovanom type je signál softverovo analyzovaný, čo umožnilo fázovo nezávislé snímanie nahrávok; záznam a snímanie dát nezávisi na type magnetofónu. Všetky tieto úpravy zvyšujúce úžitkovú hodnotu, zlepšujúce parametre a vlastnosti osobného mikropočítača sa však neodrazili v cene, ktorá zostala pôvodná.
Upravy péemdéčka ocenia predovšetkým tvorcovia programov a tí, ktorí aktívne pracujú s počítačom napriek tomu, že niektoré úpravy museli uskutočniť i za cenu nie úplnej kompatibility s verziou PMD 85-1.

V tejto súvislosti sa objavilo veľa otázok, či možno upraviť mikropočítač PMD 85-1 na PMD 85-2. Na túto otázku možno odpovedať kladne. Úprava nebude problémom pre tie kolektivy, ktoré sa aspoň trocha zaoberajú elektronikou, resp. výpočtovou technikou, napríklad v elektrotechnických krúžkoch, SZM a pod., ako i pre šikovných jednotlivcov, pretože úprava si nevyžaduje žiadne mimoriadne technické prostriedky a nekladie ani mimoriadne nároky na zručnosť. Rozdiely medzi oboma mikropočítačmi sú v doske klávesnice, vrchnom kryte skrinky, v úprave dosky interfejsu, programe ,,monitor“ a programe BASIC-G.

Obr. 1 Zapojenie zvukovej signalizácie stlačenia klávesu na klávesnici pripojenej k mikropočítaču PMD 85-1 (hodnoty odpornikov R3-R7 sa menia zo 4k 7 v pôvodnom zapojení na 33k v zapojení so signalizáciou)

KLÁVESNICA

Nová klávesnica je s pôvodnou plne kompatibilná a ak oželiete pohodlnejšiu prácu s ňou, mäkší chod tlačidiel a menšiu životnosť vyplývajúcu z použitia staršieho typu tlačidiel, môžete použiť aj v upravenom „péemdéčku“ pôvodnú klávesnicu.

Obr. 2  Rozmery výrezu pre novú klávesnicu

Vyhotovenie novej klávesnice je trochu náročnejšie. Vyžaduje okrem nových tlačidiel s vodivým elastomérom i nový návrh plošnej dosky (i keď elektrické zapojenie je takmer zhodné s pôvodným). Kontaktné plochy jednotlivých tlačidiel sú vytvorené priamo na doske plošných spojov a majú povrchovú úpravu – sú pozlátené (kvôli zvýšeniu spoľahlivosti spoja). Na dosku klávesnice pribudli obvody, ktoré zabezpečujú akustickú signalizáciu zopnutia tlačidla, pretože nové tlačidlá majú mäkký a tichý chod a nevydávajú charakteristické puknutie“ ako predchádzajúce typy tlačidiel. Na osobnom mikropočítači PMD 85-2 túto časť však neosadzujú súčiastkami, pretože akustická signalizácia je riešená softverovo s možnosťou vypnutia. Pre tých, ktorí by si chceli vymeniť v pôvodnej verzii iba klávesnicu (bez zmeny monitora a Basicu) je na obr. 1 uvedené hardverové riešenie akustickej signalizácie.

Obr. 3  Úprava interfejsu PMD 85 – 1 na PMD 85-2 (x – prerušiť spoj, ___ – doplniť spoj)

VRCHNÝ KRYT SKRINKY

Použitie novej klávesnice si vyžaduje úpavu vrchného krytu skrinky, pretože plocha, ktorú zaberajú tlačidlá, je pri klávesnici väčšia. Uprava spočíva vo zväčšení výrezu pre pole tlačidiel na vrchnej časti skrinky. Rozmery výręzu sú na obr. 2.

DOSKA INTERFEJSU

Úpravy dosky interfejsu sa dotýkajú kanála č. 1 určeného pre sériový styk. Základným prvkom sériového styku je obvod USART (MHB 8251), ku ktorému sú pripojené dva samostatné bloky. Jeden blok tvorí interfejs pre pripojenie kazetového magnetofónu a druhý je určený pre pripojenie periférnych zariadení so sériovým I/O. Oba bloky sa na mikropočítači PMD 85-1 prepínajú prepínačom umiestneným na zadnej časti skrinky medzi oboma konektormi (magnetofónový vstup – sériový vstup).
Zásadný rozdiel oproti predchádzajúcemu zapojeniu je v riešení interfejsu pre kazetový magnetofón. Zapojenie je zjednodušené a umožňuje volbu ,,lubovoľnej“ rýchlosti záznamu a snímania na kazetovom magnetofóne.
Vzorkovací kmitočet 1200 Hz (rýchlosť prenosu) pre obvod USART je u PMD 85-1 generovaný napevno v obvode MHB 9 500 (IO 13). V prípade inej frekvencie prenosu bolo treba robiť hardverový zásah na interfejsovej doske. Zásah bol v zapojení prívodu (body C-B) vzorkovacej frekvencie z obvodu MHB 9 500 a pripojením vzorkovacej frekvencie pre USART z obvodu časovača 8 253. Na upravenej interfejsovej doske je na hodinové vstupy (TxC, RxC) obvodu 8 253, privedená vzorkovacia frekvencia priamo z časovača a netreba robiť prepojovanie prepojkou (netreba ani obvod MHB 9 500).
Vzorkovacia frekvencia je po zapnutí mikropočítača automaticky nastavená na 1 200 Hz. Zmenu frekvencie možno robiť programovo jednoduchým príkazom A POKE ‚C1 FE, ‚K alebo A POKE ‚C1 FE, L. kde K je vzorkovacia frekvencia vyjadrená v decimálnej hodnote. Údaj C1FE predstavuje adresu pamäťového miesta zápisníka operačného systému, na ktorú sa vkladá hodnota vzorkovacej frekvencie. Uvádzame hodnoty L a K pre niektoré funkcie:

frekvencia BD    K Hexa  L Deci 
300 1AAC 6828
900 08E4 2276
1200 06AB 1707
2400 0355 854
3600 0239 569

V novom zapojení sa vstupný signál z magnetofónu po úprave v obvodoch MAA 748 a A 301D už priamo privádza na vstup DSR (vstup udávajúci pripravenosť prenosového zariadenia) obvodu USART MHB 8251. Netreba teda ďalšie úpravy obvodmi UCY 74 121 a UCY 7486, ako v pôvodnom zapojení.
V zapojení časti obvodov realizujúcich prenos nedošlo k žiadnym funkčným zmenám. Obe, len málo odlišné zapojenia, sú plne kompatibilné.
Časť zapojenia interfejsu, kde sa robia úpravy PMD 85-1 na PMD 85-2 je na obr. 3. Upravu možno urobiť takto:

  1. odpojte všetky vývody prepinača IRPS/magnetofón
  2. prerušte fóliu k vývodu 10 10 21 (A 301 D) tak, aby odpornik R 69 (10k) zostal k tomuto vývodu pripojený
  3. rozpojte prepinač B-C a spojte A-B
  4. prepojte vývody 9 a 25 IO 12 (8251)
  5. vývod 3 IO 12 (8251) prepojtes vývodom 12 IO 18 (7405)
  6. vývod 22 IO 12 (8251) prepojte s vývodom 10 IO 21 (A301D) 7 – uzemnite vývod 6 prepinača 8 – vývod 5 prepínača spojte s vývodmi 4, 5, 9, 11 10 18 (7405).

Ďalej možno, ale nie je to potrebné, vybrať obvody IO 13 (9500), IO 14 (74 121) a IO 20 (7474).
Popísanú úpravu však podmieňuje zmena operačného systému tak, ako o tom bude reč v nasledujúcej časti.

PROGRAM MONITOR

Operačný systém (Monitor) osobného mikropočítača PMD 85-1 je uložený v EPROM pamätiach, ktoré sú na doske CPU.
Monitor má rozsah 4KB a tvoria ho 4 ks 10 typu MHB 8708 (resp. K 573 RF1). Pri mikropočítači PMD 85-2 je rozsah monitoru zachovaný. Samotné EPROM pamäte však obsahujú nový program. Už popísaná úprava interfejsu vyžaduje preprogramovanie resp. výmenu 4 ks EPROM pamätí typu MHB 8708 (K 573 RF 1).

PROGRAM BASIC-G

Programovací jazyk BASIC-G je umiestnený vo vymeniteľnej ROM kazete. Verzia BASIC-G V2.0 má rovnaký rozsah ako jeho predchádzajúca verzia BASIC-G V1.0 a predstavuje 9 obvodov EPROM pamätí typu MHB 8708 (resp. K 573 RF 1) s celkovou kapacitou 9 KB. Pre ,,prestavbu“ mikropočítača PMD 85-1 na PMD 85-2 treba všetkých 9 ks pamäti preprogramovať, resp. Vymeniť.

Ing. IVAN NIŽŇAN
Ing. TIBOR GULIŠ

Elektrón 10 / 1987, strana 59-61


Pridaj komentár